แต่ด้วยการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 3 ทำให้ประกาศล็อกดาวน์จังหวัดในพื้นที่สีแดง ทำให้ต้องทำงาน Work from Home 100 % หลายท่านอาจอยู่ที่พักอาศัยแล้วอยากพัฒนาความสามารถของตนเองหรืออยากเพิ่มพูนความรู้ด้านธุรกิจเพื่อหารายได้ หรือสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจอยู่แล้วอยากพาธุรกิจของท่านให้รอดในช่วงสถานการณ์ที่เศรษฐกิจของประเทศย่ำแย่ขนาดนี้

สวส. ขอแนะนำช่องทางความรู้ด้านธุรกิจในรูปแบบการเรียนรู้ที่เรียกว่า E-Learning หรือ Electronic learning คือการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ในชื่อ SWUBAS E-Learning มาฝากครับ

0

ที่มา : www.e-swubas.com/course/how-to-sme

0

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจมายาวนานกว่า 40 ปี (จากเดิม เป็นภาควิชาบริหารธุรกิจ ในคณะสังคมศาสตร์) มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิต การวิจัย เพื่อให้ทัดเทียมและสามารถแข่งขันกับองค์กรทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม และจิตสาธารณะรับใช้สังคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของธุรกิจเพื่อสังคม ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคม (Learning University for Society)

0

ที่มา :

ที่มา : https://web.facebook.com/basswu.pr

0

SWUBAS E-Learning แหล่งเรียนรู้ศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจ และกิจการเพื่อสังคมออนไลน์ จึงถือกำเนิดขึ้น จากประสบการณ์และปรัชญาของคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม Business Action Sharing ในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ และแบ่งปันสู่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ

0

ที่มา : https://web.facebook.com/ฝ่ายบริการวิชาการและกิจการเพื่อสังคม

SWUBAS E-Learning เป็นระบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่ทางคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมมีวัตถุประสงค์ใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นิสิต บุคลากร ทั้งภายในและสังคมภายนอก เป็นการให้บริการวิชาการองค์ความรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

0

สามารถศึกษารายละเอียดของแต่ละหลักสูตรได้จากลิ้งก์นี้  www.e-swubas.com

0