0

0

สวส. มีโครงการสินเชื่อดี ๆ มาประชาสัมพันธ์

.

กระทรวงอุตสาหกรรม, กองทุนส่งเสริม SME ตามแนวประชารัฐ และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย รวมกันดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อ SME ซึ่งมี 3 โครงการดังนี้

0

0

โครงการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟู SME วงเงิน 500 ล้านบาท
เติมทุนหนุนลูกค้าเดิมกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ
• วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย
• ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี
• ปลอดชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://thaismefund.com/loan/package500turn/

0

0

โครงการสินเชื่อเพื่อศักยภาพ SME วงเงิน 1,000 ล้านบาท

เติมทุนหนุนผู้ประกอบการกลุ่ม BCG (Bio Circular Green)

• วงเงินกู้สูงสุด 15 ล้านบาทต่อราย

• ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี

• ปลอดชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 18 เดือน

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://thaismefund.com/loan/package1000/

0

0

โครงการสินเชื่อสร้างโอกาสเสริมสภาพคล่อง SME วงเงิน 500 ล้านบาท

เติมทุนหนุน SME ที่เป็นผู้ผลิต ให้บริการ ค้าปลีก ค้าส่ง ในธุรกิจเป้าหมาย

• วงเงินกู้สุด 2 ล้านบาทต่อราย

• ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี

• ปลอดชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://thaismefund.com/loan/package500/

.