สวส. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

กลับหน้าข่าว สวส. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ด้วยเพราะองค์กรตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริต จึงมุ่งมั่นส่งเสริมองค์กรให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการโกงต่อแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมการป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน Share on facebook Share on twitter