0

0

โอกาสดีของ SE ในการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


0
อีกสิทธิประโยชน์สำหรับหน่วยงานของรัฐที่สนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ได้จดทะเบียนตาม พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
0
ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สามารถทำโดย “วิธีเฉพาะเจาะจง” ได้แม้ว่าวงเงินจะเกิน 5 แสนบาทขึ้นไป
หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีการคัดเลือกก็ได้เช่นกัน
0
ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้วิสาหกิจเพื่อสังคมได้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และคืนผลกำไรสู่สังคมต่อไป
0
ตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564