0

สำนักงานส่งเสริมวิสากิจเพื่อสังคม – สวส. ร่วมสร้างสังคมแห่งการเกื้อกูลด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน พัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
0
ขอเชิญทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมผ่านกองกุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมุ่งสู่อนาคตอย่างยั่งยืน

0