สวส. ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนองค์กรเข้าร่วมกิจกรรม “คัดเลือกเข้ารับรางวัล AOSWADA ของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕” รางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน ของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ (ASEAN Outstanding Social Welfare and Development Awards: AOSWADA) โดย องค์กรประเภท

1) องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) หรือ องค์กรภาคประชาสังคม (CSO)

2) องค์กรภาคเอกชน (Private Sector)

รวมถึงวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) ในด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของประเทศไทย ที่มีคุณสมบัติครบตาม
ประกาศรับสมัคร สามารถส่งรายละเอียดเพื่อเข้ารับการคัดเลือกองค์กรเพื่อรับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและ
การพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน ของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ได้ที่ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ email : asean.fad@m-society.go.th หรือ aseanmso@gmail.com

รายละเอียดกิจกรรม (คลิกอ่าน )