อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล ภายใต้บริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้ส่งมอบแนวทางในการรับมือกับโรคมะเร็งผ่าน “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง” ในโครงการบันทึกพิชิตมะเร็ง ฉบับปรับปรุง ปี 2565 ให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแล จำนวน 20,000 รายทั่วประเทศ

นอกจากนี้โครงการยังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคมะเร็ง อาทิ กิจกรรมเสวนาการให้ความรู้ร่วมกับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงในเส้นทางการรักษาและการส่งต่อกำลังใจจากผู้ป่วย อดีตผู้ป่วยโรคมะเร็ง จำนวน 11 ครั้ง อีกทั้งกิจกรรมเวิร์กชอปการสอนใช้สมุดบันทึกพิชิตมะเร็งจำนวน 14 ครั้ง ซึ่งได้ผลตอบรับจากผู้ป่วย ผู้ดูแล และบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมงานเสวนาและเวิร์กชอป ผ่านช่องทางออนไลน์-ออนไซต์ จำนวนทั้งสิ้น 67,453 คน

และมีผู้เข้าถึงข้อมูลความรู้ผ่านกิจกรรมของโครงการบันทึกพิชิตมะเร็งมากกว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งออย ไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้งอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล และเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่ 4 กล่าวว่า “โครงการบันทึกพิชิตมะเร็ง ฉบับปรับปรุง ปี 2565 ถือได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างมาก ที่เราต้องการให้ผู้ป่วยและผู้ดูแล ได้เรียนรู้แนวทางและเทคนิคในการรับมือกับโรคมะเร็ง

ด้วยความหวังและทัศนคติเชิงบวกควบคู่กับความรู้ที่ถูกต้อง ตั้งแต่การเตรียมวางแผนการรักษา การดูแลตัวเองตลอดเส้นทางการรักษาจนไปถึงการติดตามผล ซึ่งทาง อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล ยังคงมุ่งหวังที่จะได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐและภาคเอกชนในการสนับสนุนต่อยอดในการขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการอื่นๆที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยมะเร็งไทยในอนาคตอย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้ผู้ป่วย และผู้ดูแลที่มีความต้องการขอรับสมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง ยังสามารถขอรับฟรีได้ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 34 แห่งทั่วภูมิภาค หรือขอรับได้ช่องทางออนไลน์ทางเฟสบุ๊คของอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บายไอรีล โดยค้นหาว่า Art for Cancer by Ireal สอบถามเพิ่มเติมโทร. 099-356-3561

ขอบคุณข้อมูล : Art for Cancer by Ireal