ภาพประกอบจาก : https://mgronline.com/smes/detail/9640000013621

0

      รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า สสว. เล็งเห็นความสำคัญในการให้เกิดระบบการให้ความรู้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ ในลักษณะระบบเปิดสำหรับผู้ประกอบการ SME และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาหาความรู้ด้านธุรกิจตามหลักการ Massive Open Online Courseware (MOOC) โดยนำระบบ E-Learning เข้ามาใช้ให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ และสามารถกระจายโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยได้มากที่สุด เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการไทย สู่การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลที่มีสมรรถนะผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Competency) และสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency)

0

0

     หลักสูตรใน SME Academy 365 ออกแบบหลักสูตรและเนื้อหาโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาซึ่งจะครอบคลุมทุกภาคธุรกิจของ SME และพัฒนาเครื่องมือและการบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

0

ภาพประกอบจาก : https://www.smeacademy365.com/home2

0

     SME Academy จัดทำการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ผู้มีความรู้ด้านธุรกิจ และความเชี่ยวชาญเฉพะด้าน พร้อมด้วยกูรูมากประสบการณ์ โดยนำเสนอทั้งในรูปแบบของ
คอนเทนต์และคลิปวิดีโอ เพื่อให้ผู้เรียน ได้เลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจ ตลอด 365 วัน พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบหลักสูตรอีกด้วย

     วิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมที่อยากเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านธุรกิจสามารถเข้าสู่องค์ความรู้ด้านธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่งได้ที่ >>>

https://www.smeacademy365.com/

0

อ้างอิง

https://www.smartsme.co.th/content/243446
https://mgronline.com/smes/detail/9640000013621

รูปประกอบ

https://mgronline.com/smes/detail/9640000013621
https://www.smeacademy365.com/home2

0