สวส. ขอเสนอ Youth In Charge” แฟลตฟอร์มที่เป็นจุดรวมตัวของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพจากหลากหลายที่มา หลากหลายความรู้ความสามารถและความสนใจ สามารถเป็นหนึ่งในผู้นำ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและประเทศในอนาคต เยาวชนในปัจจุบันมีความสนใจที่หลากหลาย และมีศักยภาพและพลังล้นเหลือ เมื่อพูดถึงอนาคตเยาวชน ก็คือ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญที่สุด เพราะพวกเขาคือกลุ่มคนที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในอนาคต

 

 

 

ดังนั้น เยาวชน ควรมีบทบาทในการนำหรือร่วมนำการออกแบบอนาคตตั้งแต่วันนี้ผ่านการเป็น พันธมิตรของชาติ และร่วมขับเคลื่อนวาระสำคัญต่างๆ กับผู้ใหญ่ในทุกภาคส่วน เพราะว่า “อนาคตของชาติ” เริ่มตั้งแต่วันนี้  ซึ่ง
แฟลตฟอร์มดังกล่าวดำเนินการโดย บริษัท อิน เดอะ ลีด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  ที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ
เพื่อสังคม กับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่ง Youth In Charge”  มีเป้าหมายคือ

       เปิดโลกนอกโรงเรียน ขยายกิจกรรมและการเรียนรู้ของเยาวชนออกนอกสถาบันการศึกษา

       เปิดโอกาสให้เยาวชนจากต่างพื้นเพและความสนใจได้ทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยน และเรียนรู้จากกันและกัน

       เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ

       เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีบทบาทนำหรือร่วมนำในการกำหนด และขับเคลื่อนวาระสำคัญของชาติ พัฒนาเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Future Changers)

 

เยาวชนทุกคนล้วนมีศักยภาพในตัวเอง และเมื่อมารวมตัวกัน จะเกิด “พลัง” มหาศาล

 

ที่มา/ภาพhttps://youthincharge.net

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://youthincharge.net  https://www.facebook.com/YouthInChargeThailand