กรมสรรพากร ขยายเวลามาตรการภาษี ลดภาระผู้ประกอบการซื้อ ATK ให้พนักงาน

.

กรมสรรพากรช่วยเหลือผู้ประกอบการ ขยายเวลาหักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า สำหรับการซื้อชุดตรวจ ATK ให้พนักงาน หรือลูกจ้าง นานถึงสิ้นปี 2565

.

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID – 19 Antigen test self-test kits) สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน เพื่อให้พนักงานหรือลูกจ้างใช้ตรวจ มาหักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนร้อยละ 50 (หักได้ 1.5 เท่า) ของรายจ่ายที่จ่ายไป ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

.

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมกับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) และเพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

.
จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. กำหนดให้ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเองออกไปอีก จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

.

“คาดว่าจะช่วยบรรเทาภาระภาษีแก่ผู้ประกอบการ ทั้งยังช่วยป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร.1161”

.

ข้อมูลและภาพ : https://www.prachachat.net/finance/news-918168