สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ สวส. มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม เพื่อให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง ก้าวต่อไปของวิสาหกิจเพื่อสังคม (The Next Move of Social Enterprise) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนระบบนิเวศของวิสาหกิจ  เพื่อสังคมให้เกิดความยั่งยืน และผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการสนับสนุนส่งเสริมกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาออนไลน์    

0

0

                 สวส. ขอเชิญผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ รับฟังการแชร์ประสบการณ์และมุมมองด้านธุรกิจในอนาคต กับกูรูด้าน SE คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการบริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด กูรูด้านการตลาด รศ. ดร.ณัฐพล อัสสะรัตน์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกูรูด้านทิศทางธุรกิจ คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคต Baramizi Lab.

0

                 พร้อมเจาะลึกแหล่งทุนสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม ในการเสวนาหัวข้อ ‘SE BE FUNDED’ โดยวิทยากรจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม คุณอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม

0

                   ในรูปแบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoom ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.15 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีได้ที่

https://www.eventpassinsight.co/mobile/registration/create/tms/?code=2021

 หรือรับชมผ่าน Live จากเพจสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม  ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องของสวส. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส. Email: se_promotion@osep.mail.go.th โทร. 02-2462344-8