0

สวส. เชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อเรื่อง “สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ที่ลงทุนหรือบริจาคให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม”
0
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. วิทยากรโดย คุณอัครราชย์ บุญญาศิริ นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ กองวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร
0
ผู้สนใจสามารถสแกนคิวอาร์โค๊ตใต้โปสเตอร์เพื่อทำการลงทะเบียน หรือลงทะเบียนผ่านลิ้งก์นี้ https://bit.ly/3F30Kg3 

0