ด้วยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม กำหนดจัดการประชุมวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือ และพัฒนาเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อได้มาซึ่งแนวทางในการกำหนดนโยบายและการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 

ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>> ระเบียบวาระการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2566