0

       สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ได้ดำเนินโครงการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการ    ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำ (1) แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2565-2570 (2) แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และ (3) แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 

0

0

        ทาง สวส. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมตอบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง “ความคิดเห็นและความคาดหวังต่อการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมของประเทศไทย”  ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564  เพื่อนำข้อมูลของท่านเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาจัดทำ (1) แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2565-2570 (2) แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และ (3) แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อให้การกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติข้างต้น ได้สะท้อนถึงความคาดหวัง ความต้องการ และการมีส่วนร่วมจากภาคีที่ต้องการร่วมพัฒนา กลไก และระบบการสนับสนุน รวมทั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

แบบสอบถามเรื่อง “ความคิดเห็นและความคาดหวังต่อการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมของประเทศไทย” (คลิก)

0