สวส.ร่วมใจส่งเสริมอนุรักษ์สวมใส่ชุดผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองทุกวันศุกร์

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์เพื่อมุ่งมั่นอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และดำรงไว้ในแผ่นดินไทย

Share on facebook
Share on twitter