สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนตุลาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนพฤศจิกายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนธันวาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนมกราคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนมีนาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนเมษายน 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนพฤษภาคม 2565