สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีการทำงานเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) มีตัวแทนจากภาคเอกชนกว่า 10 บริษัท เช่น บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด, บริษัท บางจากคอร์ปอเรชัน จำกัด, เครือเจริญโภคภัณฑ์, บริษัทปูนซิเมนต์ไทย, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น

 

สำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เป็นเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้เป็นเป้าหมายที่แต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกต้องปฏิบัติตาม เรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) และการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ให้ได้ตามระยะเวลาที่แต่ละประเทศได้ประกาศไว้ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26) ที่เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ เมื่อปีที่ผ่านมา

 

สำหรับการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ สู่ชั้นบรรยากาศ ประเทศไทยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยให้กลายเป็นศูนย์ในปี ค.ศ.2050 สอดคล้องกับทิศทางของโลกที่ต่อไปการนำเข้าสินค้าและบริการในยุโรป และประเทศพัฒนาแล้วในหลายประเทศ จะนำเอาปัจจัยเรื่องการปล่อยคาร์บอนมาพิจารณาร่วมด้วย เรื่องนี้ต้องมีการส่งเสริมการพัฒนารูปแบบธุรกิจให้บริการพลังงานทางเลือก การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และพัฒนาทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ให้แก่คนในชุมชนด้วย

 

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์

ภาพ : canva

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/business/feature/2365775