ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศูนย์) โดยคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (คณะอนุกรรมการ) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเสนอ
คณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (คณะกรรมการ) พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ผู้อำนวยการ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (คลิก)