0

0

วิสาหกิจเพื่อสังคมสามารถร่วมโครงการ “ช้อปดีมีคืน” ปี 2565 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

0

ตามมาตรการช้อปดีมีคืน ปี 2565 เป็นหนึ่งในโครงการกระตุ้นกำลังซื้อ และการบริโภคภายในประเทศ เพื่อให้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2565 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของโครงการดังกล่าวจะเน้นในกลุ่มผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ผู้บริโภค) และ กลุ่มผู้ประกอบการประเภทผู้ค้าสินค้า-บริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงผู้ประกอบการขายหนังสือ และสินค้า OTOP ซึ่งได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

0

รวมทั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถเข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืน ปี 2565 ได้ โดยผู้ประกอบการมีหน้าที่ในการออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามที่กรมสรรพากรกำหนด นอกจากนี้ กรณีที่วิสาหกิจเพื่อสังคมประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืน ปี 2565 แต่ยังมิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางอินเตอร์เน็ตที่ www.rd.go.thและสำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการของวิสาหกิจเพื่อสังคมนั้น ๆ ตั้งอยู่ 

0