การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนภาพการดำเนินธุรกิจในระยะยาวของบริษัท หากบริษัทใดมีความโดดเด่นด้าน ESG ย่อมแสดงให้เห็นว่าบริษัทนั้นมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้มาตรฐาน ช่วยลดความเสี่ยงและเป็นธุรกิจที่น่าสนใจลงทุน
.
นักลงทุนมือใหม่และผู้ที่สนใจ สามารถเรียนรู้การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านกรณีศึกษาของบริษัทจดทะเบียนที่เป็น Showcase และมี Performance ที่ดี เพื่อนำข้อมูลตัวอย่างเหล่านั้น มาวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ ที่ e-Learning หลักสูตร “ถอดแนวคิดการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน” ฟรี!!! >> คลิก https://setga.page.link/3grrnGPNWiKMzYtp9
.
ลงทุนเรื่องใหญ่ แต่ไม่ใช่เรื่องยาก “ห้องเรียนนักลงทุน” ติดตามความรู้การลงทุนได้ที่ www.setinvestnow.com