ด้วยองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันาวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกจึงร่วมจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการ และให้โอกาสคนพิการมีส่วนร่วม ในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรมและเสมอภาค จึงได้กำหนดจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการกระตุ้นสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของคนพิการ โดยมีกำหนดมอบรางวัลยกย่องประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564

0
ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม จึงขอประชาสัมพันธ์  “เกณฑ์การพิจารณารางวัล องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2564”

0

องค์กรที่สนใจสามารถเข้าร่วมสมัครเพื่อพิจารณารางวัล องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2564 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 21 ตุลาคม 2564 ก่อนเวลา 16.00 น.

0

สามารถส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2564 ได้ที่   E- mail: dep.policy@gmail.com

0

ลิ้งก์ดาวโหลด เกณฑ์การพิจารณารางวัล องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2564