ตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้มีการประกาศการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2565 ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 และแก้ไขเพิ่มเติมประกาศการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2565 ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นั้น 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2565 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม จึงขอประกาศรายชื่อวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมที่เข้าร่วมประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2565 ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565

(อ่านประกาศรายชื่อ คลิก)