ตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมได้จัดการประกวดแข่งขันออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม (Thailand Social Enterprise) โดยเปิดให้มีการส่งผลงานระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2565 และคณะกรรมการตัดสินได้ให้คะแนนผลงานที่ส่งเข้าประกวด คิดเป็น 90 คะแนน และเปิดให้มีการลงคะแนนจากวิสาหกิจเพื่อสังคม กลุ่มกิจการเพื่อสังคม และประชาชนทั่วไป คิดเป็น 10 คะแนน แล้วเสร็จ


บัดนี้คณะกรรมการตัดสินสรุปผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการประกวดดังนี้

 

1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานของคุณนิธิกร ทองก้อน

 

 

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ผลงานของคุณเดชา แซ่ชั่น

 

 

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ผลงานของคุณปฐวี อารยภานนท์

 

 

หมายเหตุ: คณะกรรมการตัดสินได้เปลี่ยนแปลงผลการตัดสิน ซึ่งได้ประกาศผ่านงานมอบรางวัลที่ถ่ายทอดบนเพจเฟซบุ๊คของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เนื่องจากปรากฎว่ามีผลงานที่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกวด