ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๖  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ดาวน์โหลดเอกสาร