0

ด้วยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้จัดประกวดองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 (Human Rights Awards 2021) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น  ประเภทองค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม 

0

0

0

ด้วยพันธกิจที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางของผู้มีประสบการณ์กับโรคจิตเวช ในการพัฒนาสุขภาวะ ฝึกอาชีพ และเชื่อมโยงคนในสังคมให้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาภารกิจนี้อย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ชีวิตที่มีคุณค่า มีความหมาย ต่อตนเอง ครอบครัว และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียม

0

00000000

0

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ขอแสดงความยินดีกับบริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ในโอกาสที่ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น ประเภทองค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคมในครั้งนี้

0

0