เนื่องด้วย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนิน “โครงการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ” ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เพื่อให้การกำหนด ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ ได้สะท้อนถึงความคาดหวัง ความต้องการ และการมีส่วนร่วมจากภาคีที่ต้องการร่วมพัฒนากลไก และระบบการสนับสนุน รวมทั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

คณะผู้วิจัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ร่วมวิพากย์ “ร่างยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ” ข้อมูลของท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเพื่อจัดทำ “แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๗๐” และ “แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐” ต่อไป

 

ผ่านแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ https://forms.gle/7aS2bXg4SyUryik87

หรือตาม QR Code นี้ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

0