สวส.เชิญชวนผู้สนใจร่วมประชุมออนไลน์ “Policy Forum” : แนวทางและบทบาทการขับเคลื่อนนโยบายด้าน Social Enterprise ในสังคมไทย

.

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 13.30 – 16.00 น.

.

“เสวนาการผนึกพลังลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย : ผ่านกลไกวิสาหกิจเพื่อสังคม”

.

🍏 การบ่มเพาะและสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม

🍏 การพัฒนากลไกวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

🍏 การขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมองค์ความรู้ และนวัตกรรม สร้างรากฐานใหม่ของระบบเศรษฐกิจฐานราก

🍏 หุ้นส่วนทางสังคมสู่หุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม

🍏 SE Thailand การพัฒนากลไกทางธุรกิจเพื่อสังคมขยายฐานภาคี

🍏 จาก startup สู่ Social Enterprise บทบาทมหาวิทยาลัยในการสร้างคน

.

ลงทะเบียนได้ที่ >>> https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe2Dp5ESIII6x…/viewform

.