กลับมาอีกครั้ง!! กับ “โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2566 (City & Community Innovation Challenge 2023)”

💵 รับทุนสนับสนุนสูงสุด 1.5 ล้านบาท

🗓 เปิดรับข้อเสนอโครงการแล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565

🗣 ประกาศผลโครงการที่ผ่านการคัดเลือกภายใน 16 กันยายน 2565

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA ขอเชิญชวนเหล่านวัตกรร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของเมืองและชุมชน ในโครงการ “นวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2566 (City & Community Innovation Challenge 2023)”

 

3 ประเด็นท้าทายที่เปิดรับสมัครในปีนี้

1. นวัตกรรมในกลุ่มซอฟต์พาวเวอร์ (Thailand Soft Power Innovation)

2. นวัตกรรมสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Innovation for Climate Change)

3. นวัตกรรมที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตทุกช่วงวัย (Innovation for All Generation)

 

📍 คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนหรือภาคมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรปกครองนั้นด้วยนวัตกรรม

2. องค์กรเอกชน หรือ มหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมกับเมืองหรือชุมชน มีการทำงานร่วมกับคนในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ หรือประโยชน์ให้กับพลเมือง โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน

3. มูลนิธิ สมาคม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ ที่ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมในระดับพื้นที่ และส่งผลกระทบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

 

📍 วิธีการสมัคร

o กรอกข้อมูลโครงการและยื่นข้อเสนอแนวคิดทาง https://mis.nia.or.th/ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

o ดาวน์โหลดคู่มือวิธีการสมัครและรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ได้ที่ https://social.nia.or.th/2022/city66/

 

📲 ช่องทางการติดต่อ

1. อีเมล : city.social@nia.or.th

2. โทรศัพท์ : 02-017-5555 ต่อ 542, 546-548, 550-551

3. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400