ภาพจาก : www.facebook.com/ThailandMOL

0

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยรัฐบาลจะช่วยเหลือนายจ้างเพื่อรักษาการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน      ในเดือนพฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565

โดยคุณสมบัติของนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ต้องเป็นภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 สถานะ active และมีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564 โดยนายจ้างจะต้องรักษาระดับการ    จ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ

0

ภาพจาก : www.facebook.com/ThailandMOL

0

หากไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงานให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น และกรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศ คณะกรรมการค่าจ้างฯ

0

ภาพจาก : www.facebook.com/ThailandMOL

0

สำหรับนายจ้าง หรือสถานประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์   “ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ” ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม-20 พฤศจิกายน 2564 พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้

  1. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

  2. กรณีมอบอำนาจแนบหนังสือมอบอำนาจ/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการอนุมัติเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ลงทะเบียน

0

อ้างอิง

https://www.facebook.com/ThailandMOL/photos/a.616750641700750/6532301080145647/?type=3
https://news.ch7.com/detail/527116

ลงทะเบียนรับ 3,000 บาท 3 เดือน ช่วยลูกจ้าง SMEs

ภาพประกอบ

https://www.facebook.com/ThailandMOL/photos/a.616750641700750/6532301080145647/?type=3

https://www.facebook.com/ThailandMOL/posts/6528472090528546