เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูษิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และนายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและคณะ แถลงข่าวภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กล่าวว่า ตัวเลขการส่งออกของไทยในเดือนพฤษภาคม 2564 มีมูลค่า 23,057.91 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 714,885.27 ล้านบาท ซึ่งมีการขยายตัวสูงถึง 41.59% นับว่าสูงสุดในรอบเกือบ 11 ปี เมื่อหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัยออก การส่งออกจะขยายตัวที่ 45.87% ในขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 22,261.96 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 63.54% มีมูลค่าเกินดุลการค้า 795.95 ล้านเหรียญสหรัฐ

สำหรับการส่งออกรวม 5 เดือนแรกของปี 2564 ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2564 มีมูลค่า 108,635.22 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 10.78% และเมื่อหักน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัยออก จะขยายตัวถึง 17.13% และการนำเข้า มีมูลค่า 107,141.12 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 21.52% เกินดุลการค้ามูลค่า 1,494.10 ล้านเหรียญสหรัฐ

 

 

สำหรับปัจจัยที่ส่งผลให้การส่งออกขยายตัว มาจากเศรษฐกิจโลกที่กำลังขยายตัว โดยคู่ค้าสำคัญที่เริ่มฟื้นตัว เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น รวมทั้งความร่วมมือด้วยการทำงานอย่างใกล้ชิดและสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้อย่างทันท่วงทีของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ หรือ กรอ.พาณิชย์ โดยมีแผนการทำงานในเชิงรุกที่มีเป้าหมายชัดเจน จึงทำให้ตัวเลขการส่งออกปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ

 

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : เพจ กระทรวงพาณิชย์ และ ‘จุรินทร์’ ตีปี๊บ ตัวเลขส่งออก พ.ค. 64 พุ่ง 41.59% สูงสุดรอบเกือบ 11 ปี สหรัฐ-อียู-จีน เริ่มฟื้น

 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ได้ร่วมกับสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ ครั้งที่ 2 (Online Business Matching) โดยได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “โอกาสของวิสาหกิจเพื่อสังคมไทยสู่ตลาดโลกกับกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์” ผ่านโปรแกรม ZOOM วิทยากรโดย คุณฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา และกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคมที่สนใจร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ ในวันที่ 9 – 11สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้สินค้าของวิสาหกิจเพื่อสังคมของไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศ