จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวม แม้กระทั่งธุรกิจภาคเกษตรอย่างการซื้อ-ขายผลไม้ ซึ่งได้มีการคาดการว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ประมาณร้อยละ 25 และขนส่งเป็นไปด้วยความยากลำบาก ตลาดทั้งภายในและนอกประเทศก็มีปัญหาเพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19  

0

ขอบคุณภาพจาก : https://www.thairath.co.th/news/local/2162665

 

“กระทรวงพาณิชย์” ได้จัดโครงการสนับสนุนส่งเสริมสภาพคล่องการรับซื้อผลไม้ ภายใต้โครงการ “บริหารจัดการผลไม้ ปี 2564” ของกรมการค้าภายใน โดยมีหัวใจสำคัญคือ…ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน (ชดเชยกรอบวงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 50 ล้านบาท) กรอบวงเงินกู้รวมทั้งโครงการ 3,330 ล้านบาท

0

กลุ่มเป้าหมายเป็นสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการค้าผลไม้ ที่รวบรวมรับซื้อผลไม้จากเกษตรกร โดยมุ่งเน้นที่ผลไม้ 8 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน มังคุด เงาะ ลำไย ลองกอง สับปะรด และ ลิ้นจี่
0

ขอบคุณภาพจาก : https://www.prachachat.net/economy/news-618244

0

วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน บอกว่า โครงการนี้ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐ ระหว่างวันที่ 1 มี.ค.63-30 ก.ย.64 เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการรวบรวมรับซื้อผลไม้ฤดูกาลผลิตปี 2564

0

ผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถยื่นแบบขอรับการสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการ โดยมายื่นด้วยตนเอง ณ กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน ในวันทำการ ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 มี.ค.65

0

สามารถสอบถามหรือศึกษารายละเอียดได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือเว็บไซต์กรมการค้าภายใน www.dit.go.th

0

ขอบคุณภาพจาก : https://www.thairath.co.th/news/local/2162665

0

“กรมการค้าภายใน” จึงได้ร่วมกับ “ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)” และ “บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)” จัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับการใช้รวบรวมรับซื้อผลไม้ ได้แก่ “โครงการเสริมแกร่ง SME เกษตร” ของ ธ.ก.ส. อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4 ต่อปี และ บสย.ให้บริการยกเว้นค่า ธรรมเนียมหลักประกันตามโครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. SMEs สร้างชาติ (PGS 9)

0

ผู้เข้าร่วมโครงการที่เข้าตามเงื่อนไขของกิจกรรมเสริมสภาพคล่องของกรมการค้าภายใน ยังสามารถขอรับการสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยจากกรมได้อีกร้อยละ 3 ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำดังกล่าวข้างต้นนี้ได้ที่ ธ.ก.ส.ทั่วประเทศ

0

สามารถอ่านเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการนี้ได้ที่ https://www.thairath.co.th/news/local/2162665 หรือศึกษาประกาศได้ที่ https://www.dit.go.th/FILE/CONTENT_FILE/256403201558107673631.pdf

0

ขอบคุณข้อมูล :

https://www.thairath.co.th/news/local/2162665
https://www.dit.go.th/FILE/CONTENT_FILE/256403201558107673631.pdf

ขอบคุณภาพประกอบ : 

https://www.thairath.co.th/news/local/2162665
https://www.prachachat.net/economy/news-618244